Lampin Sesuai Untuk Setiap Bayi

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan yang berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir ‘ OAHP Marketing Sdn Bhd hubungan dengan anda berhubung dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan Laman web kami.

Istilah ‘ OAHP Marketing Sdn Bhd ‘ atau ‘ kami ‘ atau ‘ kami ‘ merujuk kepada pemilik laman web yang pejabat operasi Lot7090, Mukim Tanjung 12, Daerah Kuala Languat, 42700 Banting, Selangor, Malaysia. Istilah ‘ anda ‘ merujuk kepada pengguna atau pemapar Laman web kami.

Penggunaan Laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut:
Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat am anda dan gunakan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Laman web ini menggunakan cookies untuk memantau keutamaan menyemak imbas.

Sama ada kami mahupun mana-mana pihak ketiga memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata tidak termasuk liabiliti untuk apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa sebarang produk, Perkhidmatan atau maklumat yang terdapat melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Reka bentuk, susun atur, melihat, penampilan dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada mengikut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.

Semua tanda dagangan diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan harta, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.

Penggunaan tanpa kebenaran Laman web ini boleh membawa kepada tuntutan untuk ganti rugi dan/atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini juga mungkin termasuk pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak bermakna kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web terpaut.

Penggunaan anda terhadap laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan Laman web ini adalah tertakluk kepada undangundang Malaysia.